ARGENT, MIZU, ETOILE

Papay residence


Location: Cherry Creek Country Club, Colorado
Interior Design: Ashley Campbell, Ashley Campbell Interior Design
Architecture: John Matthews, M-A Architects
Photography: Emily Minton Redfield

ARGENT, MIZU, ETOILE
ARGENT, MIZU, ETOILE